تلويزيون ۲۴ ساعته کانال جديد

مشخصات ماهواره  هات برد : فرکانس ١١۲۰۰- اف ای سی ٦ /۵ عمودی سیمبل ریت ٢٧٥٠٠  شبکه negah e shoma

  ايميل:  nctv.tamas@gmail.com         تلفن تماس:٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧

تلویزیون كانال جدید در: http://www.glwiz.com/  زیر اسم NEGAH E SHOMA  نیز قابل مشاهده است

نگاه شما در glwiz آخرین برنامه در لیست برنامه ها از سمت راست                                       

 کانال جدید در یوتیوب

آرشیو نگاه روز دور جدید   و   قدیم

 پخش زنده در یوتیوب 

آنچه گذشت

۳۰  دقيقه

پايه اى - تحليلى

علیه تبعیض

ایسکرا- نگاه روز- و دورجدید 

 لایو جدید ۲۰۱۲ و زنده  قدیم در سایت 

 

  از طریق پی پل (pay pal) کمک خود را واریز کنید

پخش زنده تلويزيون كانال جديد LIVE  NCTV
>
 

به تلويزيون کانال جديد کمک مالى کنيد

تلویزیون
کانال جديد صدای انسانیت، صدای حق طلبی، صدای آرمانهای انسانی اکثریت عظیم مردم و صدای اعتراض بحق آنها است.
شماره حساب

Account nr: 45 47 79 81 
Sort code: 60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch: wood green

Bank: Nat West

Engaland

IBAN:GB77 NWBK 6024 2345 4779 81

BIC: NWBK GB 2L